เว็บไซต์รังนกไทย

Thai Bird NestClient: Jie Jie Birdnest
Website: http://www.jjbirdnest.com
Year: April 2018

Jiejie Website 2018

ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ พร้อมกับเพิ่มเนื้อหาผลิตภัณฑ์ใหม่
แบบ Coding (ไม่ใช้ Wordpress)
ประกอบไปด้วย
-เนื้อหา 3 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ)
-โปรแกรม Security Card Check
-Home
-About
-Warranty
-Contact
-ระบบส่ง E-mail เข้า Admin

Process
-เริ่มออกแบบจาก Photoshop
-ดำเนินการเขียนโค้ดโดยใช้ Bootstrap เป็น framework
-ใช้ Libary slick ในการจัดการ Slider
- ใช้ Libaray lightbox ในการทำ Pop up image

Recent Projects